طوفان ذهنی و راهکارهایی برای افزایش خلاقیت

نویسنده:

۰۶:۵۱:۴۶

طوفان ذهنی و راهکارهایی برای افزایش خلاقیت

به منظور دریافت حداکثر نتایج از جلسات طوفان ذهنی، باید ساختار آنها را تغییر داد و افراد شرکت‌کننده را محبور به ارائه‌ی ایده نکرد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه