مشاهدات رادیویی توضیحاتی برای ادغام ستاره های نوترونی دارند

نویسنده:

۱۱:۲۵:۴۵

مشاهدات رادیویی توضیحاتی برای ادغام ستاره های نوترونی دارند

تا به حال برخورد ستاره‌ها‌ی نوترونی با امواج گرانشی آشکار‌سازی شده اند اما این برخورد‌ها، اموج الکترومغناطیسی هم دارند. راه آشکار سازی این امواج بسیار متفاوت و سودمند است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه