رهبران واقع‌بین از تله‌ های خودمحوری اجتناب می‌‌کنند

نویسنده:

۰۷:۰۱:۱۸

رهبران واقع‌بین از تله‌ های خودمحوری اجتناب می‌‌کنند

خودمحوری یکی از اشتباهات بزرگ رهبری است که باعث می‌شود برآورده کردن خواسته‌های شخصی، به اهداف اصلی تیم ارجحیت پیدا کند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه