تکامل ریبوزوم؛ ماشین زمانی که نخستین نشانه‌های حیات اولیه را در خود دارد

نویسنده:

۱۲:۱۵:۳۳

تکامل ریبوزوم؛ ماشین زمانی که نخستین نشانه‌های حیات اولیه را در خود دارد

محققان با استفاده از ریبوزوم‌ می‌توانند به گذشته سفر کنند و از رازهای منشأ حیات اولیه و نخستین موجودات زنده مانند لوکا، پرده‌ بردارند. 

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه